Szukasz pracy?

Bravilor Bonamat jest firmą prężnie rozwijającą się na Polskim rynku. Do naszej nowoczesnej fabryki w Białymstoku poszukujemy osób na poniższe stanowiska:

Jeśli są Państwo zainteresowani tą ofertą, prosimy o przesłanie swojego CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: rekrutacja.bialystok@bravilor.com.
Prosimy w temacie wiadomości umieścić nazwę stanowiska.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. W przypadku, gdy bierze Pani/Pan udział w rekrutacji do pracy w Białymstoku, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bravilor Bonamat sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jacka Kuronia 2, 15-569 Białystok. W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się przez e-mail: rodo.bialystok@bravilor.com  lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 2. W przypadku, gdy bierze Pani/Pan udział w rekrutacji do pracy w Kajetanach, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bravilor Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kajetanach, przy Alei Katowickiej 63,  05-830 Kajetany. W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się przez e-mail: rodo.kajetany@bravilor.com  lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacji na podstawie przepisów art. 221 kodeksu pracy (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) lub przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a poza zakresem określonym przepisach prawa na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także ze względu na niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych lub na podstawie stosownych umów podpisanych  z Administratorem,
  2. podmiotom uprawnionym przepisami prawa (organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa),
  3. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
  4. Nagrania z monitoringu mogą być przekazywane także osobom, których nagranie dotyczy, wyłącznie w sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego, po wykazaniu interesu do otrzymania nagrania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji;
 8. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji oraz gdy upłynie okres ich przechowywania w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub przedsiębiorstwo powzięło wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagranie może być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny i in.) w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiednio przez Bravilor Bonamat sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku lub Bravilor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Używamy plików cookies, aby umożliwić Państwu jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej, i aby analizować sposób, w jaki Państwo z niej korzystają. Dzięki temu możemy lepiej dopasować nasze treści i reklamy do Państwa potrzeb. Jeśli nie życzą sobie Państwo plików cookies, mogą je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.