Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap Bravilor Bonamat B.V. gevestigd te Heerhugowaard, Nederland.
Opgesteld en laatst gewijzigd op: dinsdag 6 december 2016 te Heerhugowaard (NL).

DEFINITIES

'Algemene Voorwaarden' zijn de artikelen 1 tot en met 14 van deze Algemene Voorwaarden van Bravilor Bonamat, die van toepassing zijn op de levering van goederen en diensten en op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Opdrachtgevers;

'Bravilor Bonamat' is Bravilor Bonamat B.V., de aanbieder van toestellen voor het bereiden van warme en koude dranken, aanverwante apparatuur, toebehoren, onderdelen van voormelde apparatuur, dan wel andere producten uit het assortiment van Bravilor Bonamat, dan wel van andere aard;

'Opdrachtgever' is een ieder die aan Bravilor Bonamat een opdracht verstrekt, toestellen voor het bereiden van warme en koude dranken, aanverwante apparatuur, toebehoren, onderdelen van voormelde apparatuur, dan wel andere producten uit het assortiment van Bravilor Bonamat van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige Overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit;

'Overeenkomst' is de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bravilor Bonamat. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Opdrachtgevers tenzij door Opdrachtgever en Bravilor Bonamat uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
1.2 De Opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Bravilor Bonamat, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die Overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.4 Voorwaarden, bedingen, etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze Algemene voorwaarden binden Bravilor Bonamat slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
   
2. OFFERTE EN AANBIEDING
2.1 Aanbiedingen en offertes van Bravilor Bonamat zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Bravilor Bonamat worden herroepen vóór het tot stand komen van de Overeenkomst.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Alle door Bravilor Bonamat opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., kosten voor mogelijk noodzakelijke of verlangde aanvullende verpakking, mogelijk aanvullende kosten voor het verzenden en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Bravilor Bonamat gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der Overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van de kosten van grondstoffen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsook enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Bravilor Bonamat kostenverhogend zijn, aan de Opdrachtgever door te berekenen.
2.7 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Bravilor Bonamat niet tot enige vergoeding en geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
2.8 Eventuele plaatsings-, aansluit- of installatiewerkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, nimmer in de opgegeven prijzen begrepen.
2.9 Afspraken met personeel binden Bravilor Bonamat niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
   
3. OPDRACHTEN
  Opdracht van Opdrachtgever aan Bravilor Bonamat
3.1 Een bestelling of opdracht bindt de Opdrachtgever. Bravilor Bonamat is eerst gebonden door verzending van een schriftelijke bevestiging van de bestelling of opdracht. Indien de Opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na verzending van de bevestiging zijn bezwaren aan Bravilor Bonamat kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Op alle opdrachten dient Opdrachtgever de bij Bravilor Bonamat in gebruik zijnde artikelnummers te vermelden. Foutieve leveringen en alle financiële consequenties daarvan ten gevolge van het niet of niet juist vermelden van deze artikelnummers komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
3.3 Voor opdrachten met een netto factuurwaarde beneden een door Bravilor Bonamat te bepalen bedrag, zoals weergegeven in de van toepassing zijnde actuele prijslijsten, wordt aan Opdrachtgever een door Bravilor Bonamat te bepalen bedrag aan orderbehandelingskosten in rekening gebracht.
3.4 De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bravilor Bonamat ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Bravilor Bonamat zijn bevestigd.
3.5 Indien de Opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Bravilor Bonamat alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Bravilor Bonamat zulks wenst, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.7 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Bravilor Bonamat eerst na schriftelijke acceptatie.
3.8 Indien de Opdrachtgever enige voor hem uit een Overeenkomst met Bravilor Bonamat voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Bravilor Bonamat het recht, na de Opdrachtgever middels een schriftelijke ingebrekestelling daarvan op de hoogte te hebben gesteld en de Opdrachtgever daarbij in de gelegenheid te hebben gesteld de verplichting binnen redelijke termijn alsnog na te komen, de nakoming van alle verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten of alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van haar recht op schadevergoeding, zonder dat daarvoor een rechterlijke tussenkomst benodigd is. Al hetgeen door Opdrachtgever aan Bravilor Bonamat verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
   
4. LEVERINGSTERMIJNEN
  Leveringstermijn en overschrijding daarvan door Bravilor Bonamat
4.1 Alle leveringstijden worden door Bravilor Bonamat steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
4.2 De leveringstermijn vangt aan op de in de opdrachtbevestiging aangegeven datum van ontvangst van de opdracht en/of als alle naar het oordeel van Bravilor Bonamat eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door Opdrachtgever aan haar zijn verstrekt.
4.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Bravilor Bonamat, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het in het hierna volgende gestelde.
4.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gebruikelijke, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever geeft Bravilor Bonamat enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de Opdrachtgever Bravilor Bonamat bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Bravilor Bonamat schriftelijk is bevestigd.
4.5 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen of andere brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Bravilor Bonamat door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Bravilor Bonamat van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
4.6 Ingeval van overmacht zal Bravilor Bonamat daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. Indien de overmacht vanaf voornoemde mededeling langer dan 8 weken heeft geduurd, heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Bravilor Bonamat het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
4.7 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en zal Opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.8 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de Overeenkomst in stand laat, is de Opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Bravilor Bonamat kennis geeft, onverminderd het recht van Bravilor Bonamat om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Bravilor Bonamat omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
   
  Leveringstermijn en overschrijding daarvan door Opdrachtgever
4.9 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het door de Opdrachtgever te leveren, te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd bij Bravilor Bonamat worden afgeleverd.
4.10 Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door Opdrachtgever te geschieden.
4.11 Bij niet tijdige levering door de Opdrachtgever is Bravilor Bonamat gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.
4.12 Indien ten gevolge van niet tijdige levering door Opdrachtgever de fabricage / montage slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Bravilor Bonamat daartoe, zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.
4.13 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Bravilor Bonamat over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van Opdrachtgever opgeslagen materialen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor het gereedmaken van het werk in kwestie gebruikelijke benodigde tijd.
   
5. LEVERING EN UITVOERING
  Levering of uitvoering van de opdracht door Bravilor Bonamat
5.1 Alle leveringen vinden plaats Ex Works (Incoterms 2010) vanuit de fabriek van Bravilor Bonamat te Heerhugowaard (Nederland) en worden geacht te zijn geschied op het moment dat de te leveren producten de fabriek van Bravilor Bonamat te Heerhugowaard (Nederland) verlaten of op de datum waarop door Bravilor Bonamat aan de Opdrachtgever wordt bericht, dat de door hem bestelde producten aan hem ter beschikking staan.
5.2 Alle leveringen worden geacht te geschieden te Heerhugowaard (Nederland), alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
5.3 Zodra aan de Opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Bravilor Bonamat het recht heeft aan Opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de Overeenkomst te ontbinden met behoud van het recht op schadevergoeding.
5.4 Vanaf het moment waarop de levering formeel is geschied komen alle schaden aan de goederen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.5 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van delen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 ”BETALING”.
5.6 De levering door Bravilor Bonamat vindt immer plaats EX Works (Incoterms 2010) vanuit de fabriek van Bravilor Bonamat te Heerhugowaard, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag levering DDP (Incoterms 2010) wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Bravilor Bonamat.
5.7 Bij DDP levering (Incoterms 2010) wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever.
5.8 Het aannemen van de goederen door een vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
   
  Levering of uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever
5.9 In het geval van levering van materialen, belettering, stickers e.d. door de Opdrachtgever is Bravilor Bonamat, behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Bravilor Bonamat, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken.
5.10 Het eventueel door Bravilor Bonamat te verwerken materiaal, belettering, stickers e.d. dient tijdig en DDP (Incoterms 2010) te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij levering niet DDP (Incoterms 2010) worden de gemaakte vrachtkosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Bravilor Bonamat een niet DDP (Incoterms 2010) zending te weigeren.
5.11 Indien Bravilor Bonamat goederen van de Opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die Bravilor Bonamat gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de Opdrachtgever, geheel door Opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Bravilor Bonamat ook in geval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
   
6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Bravilor Bonamat aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
6.2 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Bravilor Bonamat niet; met name zal Bravilor Bonamat in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
6.3 Bravilor Bonamat draagt, voor zover wettelijk toegestaan, generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door Opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Bravilor Bonamat te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
6.4 Bravilor Bonamat aanvaardt, voor zover wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet, stilstandschade en/of gederfde winst).
6.5 Alle aanspraken door Opdrachtgever tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Bravilor Bonamat te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.
6.6 In geen geval aanvaardt Bravilor Bonamat aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldige of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
6.7 Opdrachtgever is gehouden, voor zover wettelijk toegestaan, Bravilor Bonamat schadeloos te stellen voor en te vrijwaren en gevrijwaard houden tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Bravilor Bonamat instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde apparatuur.
6.8 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
6.9 Bravilor Bonamat verplicht zich de door Opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen alsmede de van Opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
6.10 Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Bravilor Bonamat, is Bravilor Bonamat niet aansprakelijk.
6.11 Evenmin is Bravilor Bonamat aansprakelijk indien onjuiste vrachtkosten en rechten zijn geheven. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
6.12 Adviezen worden door Bravilor Bonamat naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
   
 7. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
7.1 Ter voorkoming van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de door Bravilor Bonamat geleverde producten is Opdrachtgever, indien hij handelt in een beroep of bedrijf en de door Bravilor Bonamat geleverde producten in het kader van zijn bedrijfsuitoefening aan derden verkoopt, verhuurt, leaset of op andere wijze aan derden ter beschikking stelt, gehouden zijn respectieve wederpartijen een goede en duidelijke productomschrijving en gebruikshandleiding ter beschikking te stellen.
7.2 Indien Opdrachtgever de door Bravilor Bonamat geleverde producten niet aan de eindgebruiker ter beschikking stelt, maar aan afnemers als bedoeld artikel 7.1, is hij gehouden in de Overeenkomst(en) met deze afnemer(s) dezelfde bedingen op te nemen, als in dit hoofdstuk zijn vermeld.
7.3 Indien en voor zover Bravilor Bonamat uit hoofde van productaansprakelijkheid, zoals bedoeld in de EU richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr L 210), gehouden is schade te vergoeden ontstaan/veroorzaakt door een door haar gefabriceerd, geleverd of in de EU geïmporteerd gebrekkig product, zal zij deze schade in zijn geheel kunnen verhalen op Opdrachtgever, indien deze het gestelde in de artikelen 7.1 en 7.2 niet is nagekomen.
7.4 Indien Opdrachtgever wel heeft voldaan aan het gestelde in artikel 7.1 en 7.2, dan zal een ieder, Bravilor Bonamat, alsmede iedere volgende leverancier, verhuurder, etc. als bedoeld in artikel 7.1 en 7.2, gehouden zijn een gelijk gedeelte van de schade te vergoeden.
7.5 Indien Bravilor Bonamat uit hoofde van de productaansprakelijkheid wordt aangesproken tot vergoeding van de gehele schade en Bravilor Bonamat gedwongen wordt deze claim te honoreren, heeft zij overeenkomstig artikel 7.4 een regres op ieder van de volgende afnemers/leveranciers, zoals bedoeld in artikel 7.1 en 7.2.
7.6 Voor het geval op de tegen Bravilor Bonamat gerichte vordering tot vergoeding van productschade het recht van een EU lidstaat van toepassing is, die gebruik heeft gemaakt van de limiteringsoptie van artikel 16 lid 1, van de EU richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr L 210), sluit Bravilor Bonamat, voor het geval een contractspartij uit hoofde van aansprakelijkheid ageert, elke aansprakelijkheid c.q. gehoudenheid tot vergoeding van productschade, die de betreffende limiet te boven gaan, uit.
   
8. KLACHTEN EN GARANTIE
8.1 Bravilor Bonamat is niet aansprakelijk voor druk–, schrijf– en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Bravilor Bonamat als bindend.
8.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.
8.3 Eventuele klachten over gebreken van de goederen moeten uiterlijk binnen acht dagen na hun aankomst op de plaats van bestemming schriftelijk of via elektronische weg aan Bravilor Bonamat worden medegedeeld.
8.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de goederen aan Bravilor Bonamat worden gemeld, terwijl het gebruik van de betreffende goederen onverwijld dient te worden gestaakt.
8.5 Opdrachtgever zal alle door Bravilor Bonamat voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Bravilor Bonamat in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
8.6 Indien Bravilor Bonamat een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, om hetzij het vastgestelde gebrek te herstellen, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen te herleveren, hetzij de Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de Opdrachtgever op verzoek van Bravilor Bonamat de ondeugdelijk bevonden goederen aan haar retourneren.
8.7 Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de Opdrachtgever of diens afnemer inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.8 Een klacht ten aanzien van bepaalde leveranties schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van die of andere leveranties niet op.
8.9 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan Bravilor Bonamat zijn betaald en gedurende een periode van maximaal 1 jaar.
8.10 De garantietermijn loopt vanaf de datum waarop de levering formeel heet te zijn geschied, zoals is aangegeven in artikel 5.1.
8.11 Indien bij het verlenen van service een beroep wordt gedaan op de garantie, dient door Opdrachtgever opgave gedaan te worden van het typenummer, machinenummer en leveringsdatum. Daarnaast is voor het verkrijgen van enige vergoeding een servicerapport noodzakelijk en dient het defecte deel, indien mogelijk, aan Bravilor Bonamat te worden geretourneerd.
8.12 Indien Bravilor Bonamat ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.
8.13 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, indien komt vast te staan, dat het defect of gebrek aan Bravilor Bonamat verwijtbaar is en de garantietermijn niet is verstreken. De voorrijkosten en het arbeidsloon, aan Opdrachtgever in rekening gebracht, worden nimmer vergoed.
8.14 De juiste werking van de door Bravilor Bonamat geleverde toestellen wordt slechts gegarandeerd indien aan de regels en voorwaarden voor een goede en veilige werking daarvan wordt voldaan, zoals deze in de gegevens betreffende de toestellen worden vermeld.
8.15 De garantie vervalt indien:
  - de installatie, gebruikers- en/of onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
  - de Opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Bravilor Bonamat zijn aangesteld;
  - schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de Opdrachtgever en/of derden;
  - de Opdrachtgever de geleverde toestellen heeft bewerkt of verwerkt, of door een derde heeft laten bewerken of verwerken, zonder hiertoe toestemming te hebben verkregen van Bravilor Bonamat.
8.16 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van Bravilor Bonamat.
8.17 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Bravilor Bonamat zijn bevestigd.
8.18 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering zoals aangegeven in artikel 8.3.
8.19 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een Overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.
   
9. RETOURZENDING
9.1 Retourzendingen worden door Bravilor Bonamat niet geaccepteerd, tenzij hierover tevoren contact is geweest met de relatiebeheerder/contactpersoon bij Bravilor Bonamat en deze schriftelijk heeft bericht de te retourneren goederen te zullen accepteren.
9.2 Het in het voorgaande artikel 9.1 bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen goederen; de enkele in ontvangstneming van goederen aan het magazijn van Bravilor Bonamat en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.
9.3 Ten onrechte geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van Opdrachtgever; eventuele vervoer en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.
9.4 Retourzendingen die overeenkomstig het gestelde in artikel 9.1 zijn geaccepteerd, dienen voorzien te zijn van een tevoren door Bravilor Bonamat opgegeven retournummer, alsmede van het artikelnummer van Bravilor Bonamat en van de leveringsdatum of factuurdatum. Voorts dient de reden van retournering alsmede de naam van de contactpersoon bij Opdrachtgever te worden vermeld. Retourzendingen dienen plaats te vinden in de onbeschadigde originele verpakking.
9.5 Voor alle overeenkomstig het gestelde artikel 9.01 geaccepteerde retourzendingen wordt, behoudens in het geval dat door Bravilor Bonamat verkeerde goederen aan Opdrachtgever zijn gezonden, door Bravilor Bonamat aan Opdrachtgever 10% van de netto gefactureerde waarde met een minimum van € 12,50 in rekening gebracht.
   
10. EIGENDOMSOVERDRACHT EN VOORBEHOUD
10.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op Opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Bravilor Bonamat gesloten Overeenkomsten is nagekomen, zijnde:
  - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
  - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de Overeenkomst(en) door Bravilor Bonamat verrichte of te verrichten diensten;
  - eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgever van (een)Overeenkomst(en).
10.2 Ter zake van de in art 10.1 bedoelde goederen behoudt Bravilor Bonamat, voor zoveel als mogelijk is, tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens Opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van Opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Bravilor Bonamat zouden worden onttrokken.
10.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Bravilor Bonamat de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Bravilor Bonamat zal cederen. Opdrachtgever verleent Bravilor Bonamat reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.4 Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet zoals aangegeven in artikel10.1 op de Opdrachtgever is overgaan mogen en kunnen daarop door de Opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de Opdrachtgever evenmin de goederen mag en kan doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
10.5 Bravilor Bonamat is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij Opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bravilor Bonamat niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,– voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
   
11. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1 Door het geven van een opdracht tot fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Bravilor Bonamat in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
11.2 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. octrooirecht, met betrekking tot de door Bravilor Bonamat geleverde producten of onderdelen daarvan zijn en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Bravilor Bonamat. De uitoefening van deze rechten, openbaarmaking of overdracht van technische gegevens daaronder begrepen is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bravilor Bonamat voorbehouden, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
   
12. BRUIKLEEN EN CONSIGNATIE
12.1 In consignatie gegeven goederen en/of reclamemateriaal zullen onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Bravilor Bonamat.
12.2 Bravilor Bonamat heeft te allen tijde het recht de consignatie te beëindigen en de in consignatie gegeven goederen weer in bezit te nemen.
12.3 In geval van schade aan of vermissing van de in consignatie gegeven goederen is Opdrachtgever gehouden hiervan onmiddellijk opgave te doen aan Bravilor Bonamat. Bravilor Bonamat is in geval van schade of vermissing gerechtigd de beschadigde of verloren gegane goederen volledig aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
12.4 Opdrachtgever is gedurende de consignatieperiode gehouden Bravilor Bonamat, op diens eerste verzoek, tijdens kantooruren toegang te verlenen tot de ruimte(n) waarin de in consignatie gegeven goederen zich bevinden, ten einde deze goederen te inspecteren of te onderhouden.
12.5 Indien goederen in overleg met de Opdrachtgever in consignatie zijn geleverd met het doel hem in staat te stellen te beoordelen of deze in de door hem gedachte toepassing voldoen, gelden de artikelen 12.1 tot en met 12.4 onverkort, waarbij na een schriftelijk met de Opdrachtgever overeengekomen termijn of na een termijn van één kalendermaand na de formele levering volgens artikel 5.1 Bravilor Bonamat het recht heeft om tot overdracht van het eigendom van de geleverde goederen over te gaan door van de Opdrachtgever te verlangen aan zijn verplichtingen voor het verkrijgen van het eigendom van de betreffende goederen te voldoen.
   
13. BETALING
13.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan 1 (één) maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Bravilor Bonamat daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling, vooruitbetaling of betaling in termijnen vorderen.
13.2 Bravilor Bonamat is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
13.3 Alle betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, of bij het ontbreken daarvan binnen een termijn van dertig dagen gerekend vanaf factuurdatum of de op de factuur aangegeven leverdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro's.
13.4 Indien betaling niet plaats vindt binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn of, bij het ontbreken daarvan, binnen een termijn van dertig dagen gerekend vanaf de factuurdatum of de op de factuur aangegeven leverdatum, is Opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum volgend op de laatste dag van de betalingstermijn; telkens na een periode van een jaar zal door Opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke handelsrentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke handelsrente berekend.
13.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Bravilor Bonamat moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 200,–.
13.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn volgens artikel 13.1 is bepaald, heeft Bravilor Bonamat het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de Opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Bravilor Bonamat te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Bravilor Bonamat aanleiding ziet zulks te verlangen.
   
14. GESCHILLEN
14.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
14.2 Op alle Overeenkomsten en transacties van Bravilor Bonamat is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
14.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Amsterdam, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u onze website op de best mogelijke manier kunt gebruiken, en om te analyseren hoe u de website gebruikt zodat wij onze content en advertenties kunnen optimaliseren. Als u geen cookies wilt dan kunt u deze weigeren door uw browser instellingen aan te passen. Voor meer informatie, lees verder in onze privacyverklaring.